Privacy Policy

InHarmonie Acupunctuur vind het belangrijk uw persoonsgegevens te beschermingen. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
InHarmonie Acupunctuur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wetten en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat:
– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
InHarmonie Acupunctuur is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Persoonsgegevens van clienten worden door InHarmonie Acupunctuur verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstellingen:
– Administratieve doeleinden
– Communicatie met Zorgverzekeraars
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Contract eisen Zorgverzekeraars.

Voor bovenstaande doelstellingen kan InHarmonie Acupunctuur de volgende gegevens van u vragen:
– Voornaam
– Achternaam
– Geboortedatum
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door InHarmonie Acupunctuur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
– Gedurende de looptijd van maximaal 15 jaar, vanaf een leeftijd van 18 jaar of ouder.
Verstrekking aan derden De gegevens die u geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

InHarmonie Acupunctuur geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder worden de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Privacy Policy
Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
InHarmonie Acupunctuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na 10 jaar worden alle gegevens geanonimiseerd, waardoor de gegevens niet meer aan een persoon te herleiden zijn.

Beveiliging
InHarmonie Acupunctuur heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens InHarmonie Acupunctuur van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– InHarmonie Acupunctuur hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
– Wij maken back-ups van de (persoons)gegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Alle medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke InHarmonie Acupunctuur van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. InHarmonie Acupunctuur kan u vragen om u te legitimeren voordat er gehoor geven wordt aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Behandelovereenkomst
Alvorens de behandeling wordt gestart zal de wet- en regelgeving met u worden besproken. De rechten en plichten van de cliënt en de behandelaar staan hierin vermeld. De behandelovereenkomst, zoals ook vermeld op http://www.inharmonie-acupunctuur.nl. Door met de behandeling akkoord te gaan, zal de behandelovereenkomst inwerking treden. Wanneer er niet gebruik word gemaakt van de digitale mogelijkheden, zal ik deze presenteren.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op.
Contactgegevens