Behandelovereenkomst

Waarom een behandelovereenkomst

U komt naar InHarmonie-acupunctuur omdat u of uw kind een hulpvraag heeft. In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) zijn rechten en plichten van de cliënt (u) en hulpverlener (de acupuncturist) vastgelegd. Zo worden er eisen gesteld aan de informatie die u en de acupuncturist aan elkaar geeft en zijn zaken als toestemming en recht op inzage geregeld. Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld. Meer hierover kunt u ook teruglezen in de Privacy Policy die u kunt opvragen in de praktijk of na kunt lezen op de website http://www.InHarmonie-acupunctuur.nl. Hierin staan onder andere de afspraken die gemaakt zijn over de behandeling en de wijze van vergoeding.

Behandelafspraken

Wij willen u zo goed mogelijk helpen met uw medische klacht, zodat we samen het best mogelijke resultaat bereiken. We zullen daarom de voor u meest geschikte werkwijze aanbieden. Het bereiken van een gewenst resultaat is van meerdere factoren afhankelijk en zal per persoon worden ingeschat. Na 3 à 4 behandelingen evalueren we samen hoe het is met uw hulpvraag en wat de behandelingen daarin voor u betekenen. Als het nodig is, passen we de doelen en het behandelplan in overleg aan. De behandelingen vinden in plaats in de praktijk, afhankelijk van de ernst van uw klacht kunnen we de behandelingen vaker of juist minder frequent inplannen.

Betalingsvoorwaarden

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering minstens 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij ziekte op de dag van de afspraak, vragen wij u ons hierover zo snel mogelijk te informeren. U kunt uw afspraak afzeggen via ons telefoonnummer 06 4496 0501 (met voicemail) en/of via e-mail: I.H.Acupunctuur@gmail.com.

Te laat geannuleerde of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en daarom bij u in rekening gebracht.

Vergoeding

Acupunctuur valt onder de het aanvullend pakket van de zorgverzekering, hiervoor wordt het eigen risico niet aangesproken. De vergoeding van een behandeling verschilt per verzekeraar, vergoedingstarieven acupunctuur kunt u zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

Bewaren

Clientgegevens InHarmonie Acupunctuur is verplicht een dossier bij te houden met daarin uw (behandel-)gegevens. Het dossier moet 15 jaar worden bewaard vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn genoteerd, of vanaf het moment dat de cliënt 18 jaar is geworden. Na 10 jaar worden de gegevens geanonimiseerd en na 15 jaar zal uw dossier vernietigd worden.

Voor de bovenstaande doelstelling kan InHarmonie Acupunctuur de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam
– Achternaam
– Adres
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– Emailadres

Bereikbaarheid/openingstijden

Voor het maken en afzeggen van afspraken kunt u de praktijk telefonisch bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Tijdens openingstijden en na sluitingstijd kunt u ook een bericht achterlaten via een e-mail te sturen naar: I.H.acupunctuur@gmail.com .

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de behandeling bij InHarmonie Acupunctuur? Dan proberen we dit eerst met u te bespreken, komen we er samen niet uit, dan kunt op de praktijk en via de website http://www.InHarmonie-Acupunctuur.nl de klachtenregeling van onze beroepsvereniging Zhong, KAB lezen om te zien wat u, als cliënt, kunt doen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens InHarmonie Acupunctuur van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– Wij maken back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Datalek

Per 1 januari 2016 verplicht de Wet Bescherming Persoonsgegevens het melden van datalekken. Een datalek houdt in dat sprake is van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen. Mocht het echter voorkomen dat er een datalek in ons systeem zit en er grote kans is op nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, dan melden wij dit zo snel mogelijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemmingsverklaring informatie-uitwisseling

Het kan voorkomen dat wij in het belang van de behandeling willen overleggen met de verwijzer, (para-)medische disciplines, leerkrachten en/of andere medewerkers van (onderwijs-)instellingen. Natuurlijk geven we dit van tevoren aan u door. Door pagina 3 van deze behandelovereenkomst te tekenen geeft u ons hiervoor toestemming.

Ik ben op de hoogte van: (aanvinken bij akkoord)

o de privacy policy
o de behandelovereenkomst waar ondermeer ook de volgende 2 punten behoord.
o afmelden
o toestemmingsverklaring informatie-uitwisseling

o ik ga akkoord dat mijn e-mailadres wordt gebruikt voor het ontvangen van de praktijk nieuwsbrief.

Plaats : Rijswijk
Datum :

Mailadres:
Naam cliënt:

Handtekening:

Behandelaar, Sharon Blaauw

handtekening :